REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin dalej określa ogólne warunki uczestnictwa w promocji pod nazwą „square.fujifilm.pl”, dalej (“PROMOCJA”).
 • Organizatorem Promocji jest FUJIFILM Europe GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie (02-486), Al. Jerozolimskie 178, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347504, NIP: 1070015355, REGON: 0142214461 (dalej: „Organizator”).
 • PROMOCJA organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Celem promocji jest promowanie wydruków, pozyskanie nowych klientów dla usług Foto i poinformowanie o najwyższej jakości produktach Fujifilm.
 • Czas trwania Promocji: od 8 stycznia 2018 r. do 30 września 2018 r.
 • Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:
  • zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • zarejestrowała się na stronie square.fujifilm.pl
  • w okresie od 8 stycznia 2018 r. do 30 września marca 2018 r. wypełni formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej square.fujifilm.pl oraz zgłosi fotografie do Promocji (dalej: „Zgłoszenie Promocyjne”);
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Promocji pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Promocji. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy taka zgoda została udzielona przez opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego.
 • Promocja zostanie ogłoszona w szczególności na stronie internetowej square.fujifilm.pl;

II. ZASADY PROMOCJI

 • W ramach Promocji Uczestnik, który zarejestruje się na stronie square.fujifilm.pl może przesłać za jej pomocą swoje zdjęcie, a następnie zlecić jego bezpłatny wydruk w jednym z laboratoriów biorących udział w Promocji, których lista jest dostępna na ww. stronie internetowej.
 • Uczestnik odbiera wydrukowane zdjęcie osobiście w wybranym przez siebie laboratorium.
 • Jeden uczestnik może zgłosić nie więcej niż 1 zdjęcie do konkursu.
 • Zgłoszone w ramach Promocji zdjęcia będą na bieżąco weryfikowane przez Organizatora w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości, które mogą polegać w szczególności na zawieraniu niedozwolonych treści, o których mowa w pkt. III ppkt. 6 niniejszego regulaminu. 
 • Po pozytywnej weryfikacji zdjęcia zgłoszone w ramach Promocji zostaną umieszczone w galerii na ww. stronie internetowej, a takżew wybranych galeriach w ramach zorganizowanej na cele Promocji wystawy.
 • Po zakończeniu Promocji dodawanie zdjęć nie będzie możliwe. 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 • W Promocji można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń Promocyjnych w imieniu osób trzecich.
 • Udział w Promocji jest bezpłatny oraz dobrowolny. Związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.
 • Warunkami udziału w Promocji są:
  • zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Promocji;
  • rejestracja na stronie square.fujifilm.pl;
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Promocji;
  • wyrażenie zgody na korzystanie ze zgłoszonej pracy fotograficznej i zawartych w niej utworów i wizerunków w zakresie określonym w Regulaminie, w szczególności w celu realizacji Promocji;
  • działanie zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności Uczestnicy powinni dbać, by Zgłoszenie Promocyjne nie zawierało treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszających prawa osób trzecich, jak również przedstawiających lub opisujących sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;
 • Zgłoszenie Promocyjne powinno odpowiadać wymogom wskazanym w Regulaminie, w szczególności zawierać:
  Imię, Nazwisko, adres mailowy, telefon kontaktowy
 • Dokonanie Zgłoszenia Promocyjnego jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż:
  • posiada wszelkie niezbędne zgody osób widniejących na przesłanych fotografiach na rozpowszechnianie ich wizerunku, w szczególności na wykorzystanie przez Organizatora w zakresie o jakim mowa w niniejszym Regulaminie;
  • w razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Organizatorowi z roszczeniami o naruszenie ich praw, w tym dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych lub praw własności przemysłowej, w związku z udziałem Uczestnika w Promocji, a w szczególności złożeniem przez Uczestnika nieprawdziwych oświadczeń zawartych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik podejmie wszelkie kroki niezbędne do obrony przed tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystąpienia z takimi roszczeniami Organizator byłby zobowiązany do zapłaty odszkodowania na rzecz osób trzecich Uczestnik naprawi wszelkie szkody wynikające z roszczeń osób trzecich, w tym zwróci koszty i wydatki poniesione w związku z tymi roszczeniami.
  • Uczestnik niezwłocznie zawiadomi Organizatora o wszelkich skierowanych przeciwko niemu roszczeniach związanych z naruszeniem praw osób trzecich, o których mowa w poprzednim punkcie.
 • Niedopuszczalne jest zgłaszanie do Promocji fotografii, które:
  • naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i pokrewne, dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej;
  • zawierają treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności obraźliwe, wulgarne, pornograficzne, propagujące przemoc, nienawiść rasową lub religijną;
  • zawierają przekazy reklamowe;
  • są spamem lub niezamówioną informacją handlową;
  • zawierają uszkodzone pliki lub wirusy;
  • zawierają odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności stron zawierających treści, o których mowa powyżej.

IV. PRAWA AUTORSKIE

 • Uczestnik Promocji z chwilą zgłoszenia do udziału w Promocji udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej do fotografii zgłoszonych w ramach Promocji na następujących polach eksploatacji:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęć - techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • w zakresie rozpowszechniania zdjęć - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  • jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych do fotografii i jej opracowań, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów, wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z Promocją, a także na stronie internetowej square.fujifilm.pl oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
 • Uczestnik upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia ww. fotografii.
 • Organizator nie ma obowiązku wykorzystania ww. fotografii na żadnym z pól eksploatacji wymienionych powyżej.

V. DANE OSOBOWE

 • Uczestnik Promocji poprzez udział w Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Promocji. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2006 r., poz. 922 ze zm.) jest Organizator. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w następującym zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres email, data urodzenia Uczestnika. W przypadku Laureatów oprócz danych powyżej przetwarzane będą dane niezbędne do wydania nagrody oraz rozliczenia podatku czyli: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, dane właściwego Urzędu Skarbowego oraz adres zamieszkania.
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Promocji w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników. Uczestnicy Promocji mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków do Organizatora w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin niniejszej Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej square.fujifilm.pl;
 • Regulamin obowiązuje od dnia 8 stycznia 2018 r. do dnia zakończenia Promocji.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie Zgłoszenia Promocyjnego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.
 • Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Promocji, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia Promocyjnego w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany powyżej niniejszym Regulaminie.
 • Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane, zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Promocji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
Regulamin pdf
W Fujifilm wiemy, że zdjęcia robione są w jednym celu – aby zachować wspomnienia i przeżywać na nowo najcenniejsze chwile z życia. Właśnie dlatego ciągle udoskonalamy nasze technologie i produkty.